Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Απολογισμός Δράσης

Απολογισμός Δράσης ΜΟΔΙΠ-ΕΚΠΑ 2010-2012

Εισαγωγή

Για την εναρμόνιση του έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τις διαδικασίες αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας η ΜΟ.ΔΙ.Π (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του ΕΚΠΑ συστήθηκε ύστερα από συνεδρίαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου στις 24/07/2008 και σύμφωνα με το Ν. 3374/2005.  Η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ αποτελεί μια νέα δομή του ιδρύματος, η οποία έχει δημιουργηθεί με ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο  ο οποίος αποτυπώνεται στη διαμόρφωση του προσανατολισμού του ιδρύματος στην συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών του, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό στον Ευρωπαϊκό χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ αποτελεί επιτελικό όργανο που λειτουργεί συμβουλευτικά και συνεπικουρικά προς τη Διοίκηση του ιδρύματος. Ακολουθεί πλήρως το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα (Ν. 3374/2005), και το τοποθετεί ως βασικούς άξονες της αξιολόγησης που θα εφαρμόσει τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης που περιστρέφονται γύρω από τους εξής τέσσερις άξονες: (α) την ποιότητα του διδακτικού έργου, (β) την ποιότητα του ερευνητικού έργου, (γ) την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, και (δ) την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών ΤΠΕ, διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, κ.λπ.).

Η αξιόπιστη συλλογή και διατήρηση τέτοιων στοιχείων, καθώς και η παροχή μεθόδων και εργαλείων για την επεξεργασία τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων, είναι απαραίτητα συστατικά τόσο στην αποτελεσματικότερη αυτοδιοίκηση του ΕΚΠΑ και των ακαδημαϊκών τους μονάδων όσο ευρύτερα  για τη βιωσιμότητα του συστήματος διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ συντονίζει όλες τις ενέργειες αξιολόγησης του ιδρύματος προβαίνοντας στη συστηματική συλλογή και επεξεργασία όλων των στοιχείων σχετικά με την εκπαιδευτική και την ερευνητική του δραστηριότητα, καθώς και τις υποδομές που διαθέτει και συνεχώς αναπτύσσει.  Με τα στοιχεία αναμένεται η παραγωγή των πρώτων δεικτών αξιολόγησης όπου μέσα από τη  συνολική και συστηματική μελέτη τους αλλά και των παραγόντων που τους διαμόρφωσαν θα παραχθούν τα αποτελέσματα και οι προτάσεις εκείνες που θα διασφαλίσουν το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του Πανεπιστημίου καθώς και τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις για την βελτίωση της ποιότητας του οργανισμού.

Επίσης έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π /ΕΚΠΑ είναι:

 1. Η προώθηση και διάχυση πληροφορίας στη διοίκηση του Πανεπιστημίου σχετικά με τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας.
 2. Ο σχεδιασμός  συστημάτων και διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας, και η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η υποστήριξη της αξιολόγησης των 32 ακαδημαϊκών τμημάτων και των λοιπών υπηρεσιών του ΕΚΠΑ
 3. Η αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και η εκπόνηση σχεδίων και προτάσεων προς τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των άλλων υπηρεσιών.
 4. Η διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των Ετησίων Εκθέσεων Συγκεντρωτικών Στοιχείων και των λοιπών στοιχείων Αξιολόγησης από τα Τμήματα/ Προγράμματα/ Υπηρεσίες του πανεπιστήμιου.
 5. Η μελέτη και παρουσίαση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές σε επίπεδο ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, Δικτυακές Υπηρεσίες, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αθλητικοί Χώροι, Φοιτητική Μέριμνα κ.ά.)
 6. Η διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την ποιότητα σπουδών και υπηρεσιών του ιδρύματος, μεταξύ των αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών κ.ά.
 7. Η διάχυση πληροφοριών και τεχνικών/ πρακτικών που συνδέονται με τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και άλλων υπηρεσιών του Ιδρύματος,  με κάθε πρόσφορο μέσο

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ 2010-2012

Α) Στο χρονικό διάστημα Οκτωβρίου –Δεκεμβρίου 2010 η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ οργάνωσε συντόνισε και υλοποίησε μια σειρά δράσεων για την υλοποίηση του έργου της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα:

 • Οργάνωσε τις συναντήσεις της Διοικούσας Επιτροπής της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και συνέταξε τα αντίστοιχα πρακτικά που περιλαμβάνουν όλες τις αποφάσεις της.
 • Διατήρησε συνεχή επικοινωνία με τις ΟΜΕΑ των  32 τμημάτων του ΕΚΠΑ με αποστολή επιστολών, ενημερωτικών emails και τηλεφωνική επικοινωνία για ενημέρωση και επίλυση προβλημάτων.
 • Συνέταξε κείμενα μεθοδολογίας και υλοποίησης των προγραμμάτων αξιολόγησης του ΕΚΠΑ
 • Προέβη στην σύνταξη κειμένου στο οποίο αποτυπώνονται οι δράσεις και διαδικασίες ποιότητας που ακολουθούνται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Οργάνωσε την διαδικασία επιλογής συνεργατών σε όλα τα στάδια (Σύνταξη προκήρυξης, έλεγχος νομιμότητας κ.α)
 • Διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης των ΟΜΕΑ των τμημάτων του ΕΚΠΑ στις 14 Δεκεμβρίου 2010 σε συνεργασία με την ΑΔΙΠ
 • Συγκέντρωσε τις ετήσιες απογραφικές εκθέσεις τμημάτων του ΕΚΠΑ για το ακαδ. Έτος 2009-2010.
 • Οργάνωσε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της ΑΔΙΠ κύριο Αμούργη
 • Συνέβαλλε στη συμπλήρωση, σύνταξη, διόρθωση και αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων –δελτίων προς το Υπουργείο Παιδείας και την ΑΔΙΠ

Σχόλια: Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος προέκυψαν δυσκολίες οι οποίες και υποχρέωσαν στη καθυστέρηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Σημαντική δυσκολία είναι αυτή της καθυστέρησης της χρηματοδότησης από την Διαχειριστική Αρχή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσουν μια σειρά από ενέργειες, όπως η πρόσληψη εξειδικευμένων συνεργατών σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, οι οποίοι θα μοιράζονταν τον φόρτο εργασίας των 32 τμημάτων του ΕΚΠΑ, εξειδικευμένων στελεχών Πληροφορικής για την έναρξη των εργασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης του πληροφοριακού συστήματος συμβατό με τις απαιτήσεις της ΑΔΙΠ και την ολοκλήρωση θεμάτων μεθοδολογικής υποδομής της ΑΔΙΠ.

Β) Στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου –Ιουνίου 2011 η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ οργάνωσε συντόνισε και υλοποίησε μια σειρά δράσεων για την υλοποίηση του έργου της αξιολόγησης. Μεταξύ αυτών ήταν η συλλογή των ετήσιων εσωτερικών εκθέσεων των τμημάτων και μέρος των εκθέσεων της εσωτερικής αξιολόγησης. Στο διάστημα αυτό πέντε επιπλέον τμήματα τέθηκαν υπό την διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης, ολοκληρώνοντας έτσι τον πρώτο κύκλο της αξιολόγησής τους.

Στη συνέχεια, κατατέθηκε προς έγκριση στην διοικούσα επιτροπή της ΜΟΔΙΠ το οργανόγραμμα και ο κανονισμός λειτουργίας της μονάδας.

Παράλληλα, τα στελέχη της ΜΟΔΙΠ, τα οποία προσλήφθηκαν μέσω της διαδικασίας πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών (βλ. ενέργεια 2), ανέλαβαν τα καθήκοντά τους τον Απρίλιο. Έτσι συστάθηκε η ομάδα εργασίας της ΜΟΔΙΠ,η οποία εγκαταστάθηκε προσωρινά στο Γραφείο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.

Αξίζει να τονίσουμε ότι στο εξαμηνιαίο αυτό χρονικό πλαίσιο, ολοκληρώθηκε η Ενδιάμεση Εσωτερική Έκθεση του Ιδρύματος, σχέδιο της οποίας κατατέθηκε στην ΑΔΙΠ και αναμένονται οι παρατηρήσεις της αρχής.  

Γ) Στο χρονικό διάστημα  Ιουνίου- Δεκεμβρίου 2011 η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ οργάνωσε συντόνισε και υλοποίησε μια σειρά δράσεων για την υλοποίηση του έργου της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα:

 • Διοργάνωση απολογιστικής ημερίδας ενημέρωσης των ΟΜΕΑ των τμημάτων του ΕΚΠΑ στις 5 Ιουλίου 2011 με τίτλο: «Απολογισμός Δράσης – Προγραμματισμός; Ενεργειών και Νέα Εργαλεία της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ».
 • Συμμετοχή των μόνιμων διοικητικών στελεχών της ΜΟΔΙΠ στο Συνέδριο «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Πορεία και Προοπτικές» (Λάρισα 28-29 Σεπτεμβρίου 2011), συνδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λάρισας. Παρουσίαση από τα στελέχη της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ομιλίας με θέμα: «Η πορεία υλοποιήσης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ: Συμπεράσματα και Προοπτικές»
 • Διατήρηση συνεχής επικοινωνίας με τις ΟΜΕΑ των  32 τμημάτων του ΕΚΠΑ με αποστολή επιστολών, ενημερωτικών emails και τηλεφωνική επικοινωνία για ενημέρωση και επίλυση προβλημάτων.
 • Αποστολή της Ενδιάμεσης Εσωτερικής Έκθεσης στις 29/07/11 στο Υπουργείο, στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, στους Προέδρους των Τμημάτων και στις Πρυτανικές Αρχές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 • Δημιουργία του 3μηνιαίου ενημερωτικού περιοδικού (Newsletter): «Άξιο Λόγου», και αποστολή των δύο εκδόσεων Απριλίου-Ιουνίου και Ιουλίου- Σεπτεμβρίου στις ομάδες ενδιαφέροντος.
 • Σύνταξη, αποστολή και τοιχοκόλληση στις γραμματείες των Τμημάτων ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με το σκοπό και τις δράσεις της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ. Αποστολή του ίδιου φυλλαδίου προς στις άλλες ΜΟΔΙΠ της χώρας.
 • Δικτύωση επικοινωνίας με άλλες ΜΟΔΙΠ ΑΕΙ και ΤΕΙ, σύνθεση σχετικού τηλεφωνικού καταλόγου.
 • Αποστολή Δελτίων Τύπου σε ΜΜΕ για θέματα που αφορούν την προβολή και δημοσιότητα της Μονάδας (π.χ. Newsletter, απολογιστική ημερίδα 05/07/11)
 • Δημιουργία και ενημέρωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Ιστοσελίδα, Facebook, Twitter και YouTube.
 • Άνοιγμα δίαυλου επικοινωνίας με ξένους φορείς και οργανώσεις αξιολόγησης: European Evaluation Society και American Evaluation Association για την πιθανότητα ενσωμάτωσης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ σε διεθνής κοινότητες αξιολόγησης. 
 • Εύρεση νέου χώρου στέγασης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ και εξοπλισμός με είδη γραφείου.
 • Σύνταξη και ανάρτηση προκηρύξεων για :
  • τον εξοπλισμό ηλεκτρονικού υλικού,
  • για την πρόσληψη νέου προσωπικού της κατηγορίας Ειδικοί Επιστήμονές Πληροφορικής
  • την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης ως διακριτής δράσης με αντικείμενο την «Αξιολόγηση του Προγράμματος-έργου» της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ
 • Συνέβαλλε στη συμπλήρωση, σύνταξη, διόρθωση και αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων –δελτίων προς το Υπουργείο Παιδείας και την ΑΔΙΠ

Σχόλια: Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος προέκυψαν δυσκολίες κυρίως αυτή της καθυστέρησης της δημιουργίας του συστήματος μηχανοργάνωσης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ.

Παράλληλα προϋπολογίζονται άμεση εξάντληση των πόρων ειδικότερα στον τομέα των  Ειδικών Επιστημόνων Αξιολόγησης, όπου προβλέπεται οι συμβάσεις να μην μπορούν να ανανεωθούν πέραν του Μαρτίου 2012. Εξετάζονται οι λύσεις της τροποποίησης του τεχνικού δελτίου για ανακατανομή μικρού όμως ποσού από άλλη κατηγορία κονδυλίων και κυρίως του αιτήματος νέας χρηματοδότησης.

Η διατήρηση της ομάδας εργασίας τόσο των διοικητικών όσο και των ειδικών επιστημόνων αξιολόγησης κρίνεται ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή υλοποίησης του έργου αλλά και για την εξασφάλιση της μελλοντικής ύπαρξης της ΜΟΔΙΠ ως ένας από τους βασικούς πυλώνες του Ιδρύματος.

Δ) Στο χρονικό διάστημα Ιανουάριο- Ιούνιο 2012 η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ οργάνωσε συντόνισε και υλοποίησε μια σειρά δράσεων για την υλοποίηση του έργου της αξιολόγησης. Συνεχής επικοινωνία με τις ΟΜΕΑ των τμημάτων μέσω επιστολών, ενημερωτικών emails και τηλ/κης επικοινωνίας για ενημέρωση και επίλυση προβλημάτων

 • Δημιουργία του 3μηνιαίου Newsletter: «Άξιο Λόγου», και αποστολή εκδόσεων: Ιανουάριος έως Μάρτιο 2012 και Απρίλιος-Ιούνιος 2012
 • Δικτύωση επικοινωνίας με άλλες ΜΟΔΙΠ, ενημέρωση τηλεφωνικού καταλόγου
 • Ενημέρωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Ιστοσελίδα, Facebook, Twitter και YouTube
 • Συμπλήρωση, σύνταξη, διόρθωση και αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων –δελτίων προς το Υπουργείο και την ΑΔΙΠ
 • Επιλογή μέσω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της εταιρείας παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης «Eurasian Partners», για την «Αξιολόγηση του Προγράμματος- Έργου»  της ΜΟΔΙΠ
 • Κατάθεση στη ΜΟΔΙΠ της 1ης έκθεσης προόδου και παραδοτέων έργων της εταιρείας υπηρεσιών αξιολόγησης «Eurasian Partners»
 • Παρουσία στελέχους της ΜΟΔΙΠ στην Ημερίδα «Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση», στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 19/06/12
 • Δήλωση συμμετοχής και υποβολή 2 περιλήψεων στο πλαίσιο οργάνωσης Συνεδρίου της ΜΟΔΙΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στις 20-21/09/12
 •  Συναντήσεις του Προέδρου της ΜΟΔΙΠ με Προέδρους και μέλη ΟΜΕΑ (09/02, 15/02, 21/02, 23/02, 15/03, 09/05). Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση για τη διαδικασία και τον προγραμματισμό των εξωτερικών αξιολογήσεων
 • Ολοκλήρωση και αποστολή στα ενδιαφερόμενα μέλη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για την ΜΟΔΙΠ, της ΟΜΕΑ της ΜΟΔΙΠ
 • Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Ψηφιοποίηση Ερωτηματολογίου Φοιτητών» στις 09/01/12
 • Εγκαίνια χώρου νέων γραφείων ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στην Παν/πολη και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 08/02/12
 • Έκδοση και αποστολή Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης σε όλα τα Τμήματα και συνολικής στον ΕΛΚΕ
 • Συγκέντρωση των περισσότερων εσωτερικών εκθέσεων αξιολόγησης των τμημάτων για το α.ε. 2010-11
 • Έναρξη αποτύπωσης σε μελέτη των προτεινόμενων σχεδίου διασφάλισης ποιότητας του ΕΚΠΑ
 • Ενέργειες ΜΟΔΙΠ προς το Υπουργείο για τη χρονική και χρηματοδοτική επέκταση του έργου
 • Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου που αφορά στη ΜΟΔΙΠ σχετικά με τις διαδικασίες - εργασίες που εκτελούνται και τα σχετικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της αναβάθμισης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παν/μιου
 • Πρόσληψη νέων συνεργατών Ειδικών Επιστημόνων Πληροφορικής
 • Υποστήριξη διαδικασίας επικαιροποιήσης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ.

Σχόλια:

Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος το βασικότερο και πιο ουσιαστικό πρόβλημα το οποίο ανέκυψε, πηγάζει από τα προβλήματα λειτουργίας της ΑΔΙΠ. Με σχετική επιστολή του ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, έχει αναδείξει τόσο στο Υπουργείο όσο και στην Διαχειριστική Αρχή, ότι η έλλειψη ηγεσίας και η υποστελέχωση της ΑΔΙΠ, έφεραν ως αποτέλεσμα την ΔΙΑΚΟΠΗ προγραμματισμένων Εξωτερικών Αξιολογήσεων τμημάτων του Ιδρύματος. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκαν έντονα παράπονα από τις Ακαδημαϊκές Μονάδες για την μη ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης, ενώ παράλληλα νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα τμημάτων απορρίφθηκαν  από το Υπουργείο, τη στιγμή που τα τμήματα δεν είχαν ολοκληρώσει την Εξωτερική Αξιολόγηση τους.

Επιπροσθέτως, όπως έχει ήδη επισημανθεί στο προηγούμενο εξαμηνιαίο δελτίο, προϋπολογίζεται άμεση εξάντληση των πόρων ειδικότερα στον τομέα των  Ειδικών Επιστημόνων Αξιολόγησης, όπου προβλέπεται οι συμβάσεις τους να μην μπορούν να ανανεωθούν πέραν του Αυγούστου 2012. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει απευθύνει αίτημα για νέα χρηματοδότηση της ΜΟΔΙΠ, τη στιγμή που ο νέος νόμος  της Παιδείας αναβαθμίζει τον ρόλο της ΜΟΔΙΠ με νέα καθήκοντα.

Επομένως, η διατήρηση της ομάδας εργασίας τόσο των διοικητικών όσο και των ειδικών επιστημόνων αξιολόγησης κρίνεται ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή υλοποίησης του έργου αλλά και για την εξασφάλιση της μελλοντικής ύπαρξης της ΜΟΔΙΠ ως ενός από τους βασικούς πυλώνες του Ιδρύματος.

Τέλος, όσον αφορά τη δημιουργία του συστήματος μηχανοργάνωσης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ έχει ολοκληρωθεί η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος, η οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμη στα τμήματα με το νέο έτος.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Ολοκλήρωση σχεδιασμού και εφαρμογής του νέου πληροφοριακού συστήματος μηχανοργάνωσης
 • Σύνταξη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος με βάση τις εσωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης των Τμημάτων σύμφωνα με τα πορίσματα της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων και την Ενδιάμεση Έκθεση του Ιδρύματος.
 • Συγκέντρωση Απογραφικών Εκθέσεων όλων των Τμημάτων 2011-12
 • Ολοκλήρωση διαδικασιών Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων του ΕΚΠΑ
 • Έκδοση Ενημερωτικών Εντύπων Newsletter
 • Συμμετοχή των στελεχών της ΜΟΔΙΠ σε Συνέδρια και Σεμινάρια, με σκοπό την προβολή και δημοσιότητα του έργου της ΜΟΔΙΠ αλλά και την ανταλλαγή εμπειρίας με στελέχη άλλων Ιδρυμάτων

 

ΣΥΝΟΨΗ – HIGHLIGHTS

 • 7 Συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, όπως αυτή προέκυψε με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 18/10/2010) της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ,
 • Οργάνωση 3 Ενημερωτικών Ημερίδων σχετικά με τον απολογισμό δράσης
 • Συγκέντρωση  ετήσιων απογραφικών εκθέσεων τμημάτων του ΕΚΠΑ για το ακαδ. Έτος 2009-2010 και 2010-11.
 • Συγκέντρωση όλων των εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των τμημάτων του ΕΚΠΑ (εκτός από το Σλαβικών Σπουδών, το οποίο δεν υποχρεούται προς το παρόν βάσει νόμου να συμμετάσχει στη διαδικασία)
 • Ολοκλήρωση  Εξωτερικών Αξιολογήσεων σε 10 Τμήματα του Ιδρύματος. Περαιτέρω προγραμματισμός διεκόπη λόγω υπολειτουργίας της ΑΔΙΠ.
 • Ολοκλήρωση της Ενδιάμεσης Έκθεσης του Ιδρύματος (2009-2011)
 • Συμμετοχή στελεχών της ομάδας της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ με εισηγήσεις σε 2 συνέδρια άλλων ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίων.
 • Δημιουργία και ενημέρωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Ιστοσελίδα, Facebook, Twitter και YouTube της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

Ε) Στο χρονικό διάστημα Ιούνιο- Δεκέμβριο 2012 η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ οργάνωσε συντόνισε και υλοποίησε μια σειρά δράσεων για την υλοποίηση του έργου της αξιολόγησης. Συνεχής επικοινωνία με τις ΟΜΕΑ των τμημάτων μέσω επιστολών, ενημερωτικών emails και τηλ/κης επικοινωνίας για ενημέρωση και επίλυση προβλημάτων

 • Συνεχής επικοινωνία με τις ΟΜΕΑ των τμημάτων μέσω επιστολών, ενημερωτικών emails και τηλ/κης επικοινωνίας για ενημέρωση και επίλυση προβλημάτων
 • Δικτύωση επικοινωνίας με άλλες ΜΟΔΙΠ, ενημέρωση τηλεφωνικού καταλόγου
 • Ενημέρωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Ιστοσελίδα, Facebook, Twitter και YouTube
 • Συμπλήρωση, σύνταξη, διόρθωση και αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων –δελτίων προς το Υπουργείο και την ΑΔΙΠ
 • Κατάθεση στη ΜΟΔΙΠ της 2ης έκθεσης προόδου και παραδοτέων έργων της εταιρείας υπηρεσιών αξιολόγησης «Eurasian Partners»
 • Συμμετοχή στελεχών της ΜΟΔΙΠ και υποβολή 2 περιλήψεων στο πλαίσιο οργάνωσης Συνεδρίου της ΜΟΔΙΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στις 20-21/09/12
 • Ενέργειες ΜΟΔΙΠ προς το Υπουργείο για τη χρονική και χρηματοδοτική επέκταση του έργου
 • Ολοκλήρωση απογραφικού δελτίου που αφορά στη ΜΟΔΙΠ σχετικά με τις διαδικασίες - εργασίες που εκτελούνται και τα σχετικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της αναβάθμισης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παν/μιου.
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με τα Τμήματα για την επικαιροποίηση των μελών ΟΜΕΑ καθώς και ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας τους
 • Διαβίβαση Ετήσιων Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων στην ΑΔΙΠ
 • Συμμετοχή στο συνέδριο με θέμα: «Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης» που διοργανώθηκε από την  ΜΟΔΙΠ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ( 29-30 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.) Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον Νικόλαο Βουτσινά, (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΚΛΕΙΔΙ) με θέμα:" Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων από την ΜΟΔΙΠ - ΕΚΠΑ". Επιπροσθέτως εστάλησαν παρουσιάσεις από τους: Κωνσταντίνο Μπουρλετίδη, (Συντονιστή ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ) με θέμα:" Στάσεις και Αντιλήψεις των στελεχών της ΜΟΔΙΠ και των ΟΜΕΑ για τη δράση και το έργο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ: Ευρήματα της Εσωτερικής Αυτοαξιολόγησης και της Εξωτερικής Αξιολόγησης" καθώς και από τον Δημήτριο Μπουρλετίδη (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΚΠΑ) με θέμα:" Η ανάγκη εκπαίδευσης των στελεχών των ΜΟΔΙΠ σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας: Η εμπειρία των πιλοτικών σεμιναρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών".
 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ καθώς και των υπόλοιπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει.
 • Συμμετοχή στελεχών της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στο συνέδριο με θέμα: "Συνέδριο: Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές" (Θεσσαλονίκη, 20-21 Σεπτεμβρίου 2012) που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποι΄τοητας του Αριστελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, συστάθηκαν δύο ομάδες συγγραφής. Η πρώτη ομάδα συγγραφής αποτελούνταν από τους : Κωνσταντίνο Μπουρλετίδη (Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Κατερίνα Φουντή (Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Ελένη Σαμαρά (Ειδική Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Βαγγέλη Κρίκα (Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Θανάση Ράπτη(Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ). Εισηγητής ήταν ο Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης (Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ). Ο τίτλος της εισήγησης ήταν:     « Η εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: αρχές, καλές πρακτικές και προτάσεις βελτίωσης». Η δεύτερη ομάδα συγγραφής αποτελούνταν από τους: Βαγγέλη Κρίκα (Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Θανάση Ράπτη (Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Κωνσταντίνο Μπουρλετίδη (Γενικός Συντονιστής ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ), Αναστασία Παπαδοπούλου (Ειδική Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ).Εισηγητής ήταν ο Βαγγέλης Κρίκας (Ειδικός Επιστήμων Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ). Ο τίτλος της εισήγησης ήταν: «Αξιολόγηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».
 • Επικοινωνία με τα μέλη ΟΜΕΑ των Τμημάτων για τη συλλογή των επιτομών στοιχείων των αξιολογούμενων Τμημάτων.
 • Δημιουργία κατόπιν αιτήματος από ....................... τριών αρχείων που περιλαμβάνουν στοιχεία για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών όλων των Τμημάτων του ΕΚΠΑ καθώς και στοιχεία
  για την έρευνα- δημοσιεύσεις- διακρίσεις.
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιμόρφωσης στα μέλη της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στις 13 Δεκεμβρίου 2012 (1:00 μ.μ.) στην αίθουσα..........................από τον Νικόλαο Βουτσινά (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΚΛΕΙΔΙ) με θέμα: "Παρουσίαση του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ".

Σχόλια:

Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος το βασικότερο και πιο ουσιαστικό πρόβλημα το οποίο συνεχίζει να υφίσταται και πηγάζει από τα προβλήματα λειτουργίας της ΑΔΙΠ. Ενώ διορίσθηκε νέος Πρόεδρος εκκρεμεί ακόμα ο ορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΙΠ. Με σχετική επιστολή του ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, έχει αναδείξει τόσο στο Υπουργείο όσο και στην Διαχειριστική Αρχή, ότι η έλλειψη ηγεσίας και η υποστελέχωση της ΑΔΙΠ, έφεραν ως αποτέλεσμα την ΔΙΑΚΟΠΗ προγραμματισμένων Εξωτερικών Αξιολογήσεων τμημάτων του Ιδρύματος. Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκαν έντονα παράπονα από τις Ακαδημαϊκές Μονάδες για την μη ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης, ενώ παράλληλα νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα τμημάτων απορρίφθηκαν  από το Υπουργείο, τη στιγμή που τα τμήματα δεν είχαν ολοκληρώσει την Εξωτερική Αξιολόγηση τους.

Επιπροσθέτως, όπως έχει ήδη επισημανθεί στο προηγούμενο εξαμηνιαίο δελτίο, προϋπολογίζεται άμεση εξάντληση των πόρων ειδικότερα στον τομέα των  Ειδικών Επιστημόνων Αξιολόγησης, όπου προβλέπεται οι συμβάσεις τους να μην μπορούν να ανανεωθούν πέραν του Φεβρουαρίου 2013. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει απευθύνει αίτημα για νέα χρηματοδότηση της ΜΟΔΙΠ, τη στιγμή που ο νέος νόμος  της Παιδείας αναβαθμίζει τον ρόλο της ΜΟΔΙΠ με νέα καθήκοντα.

Επομένως, η διατήρηση της ομάδας εργασίας τόσο των διοικητικών όσο και των ειδικών επιστημόνων αξιολόγησης κρίνεται ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή υλοποίησης του έργου αλλά και για την εξασφάλιση της μελλοντικής ύπαρξης της ΜΟΔΙΠ ως ενός από τους βασικούς πυλώνες του Ιδρύματος.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Ολοκλήρωση σχεδιασμού και εφαρμογής του νέου πληροφοριακού συστήματος μηχανοργάνωσης
 • Σύνταξη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος με βάση τις εσωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης των Τμημάτων σύμφωνα με τα πορίσματα της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων και την Ενδιάμεση Έκθεση του Ιδρύματος.
 • Συγκέντρωση Απογραφικών Εκθέσεων όλων των Τμημάτων
 • Ολοκλήρωση διαδικασιών Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων του ΕΚΠΑ
 • Έκδοση Ενημερωτικών Εντύπων Newsletter
 • Συμμετοχή των στελεχών της ΜΟΔΙΠ σε Συνέδρια και Σεμινάρια, με σκοπό την προβολή και δημοσιότητα του έργου της ΜΟΔΙΠ αλλά και την ανταλλαγή εμπειρίας με στελέχη άλλων Ιδρυμάτων