Αρχική σελίδα » ΜΟ.ΔΙ.Π » Κανονισμός Λειτουργίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

 

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Παραδοτέο 1.1.4

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ

Τίτλος Πράξης: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΕΚΠΑ

Άξονας Προτεραιότητας 2: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

 

Άρθρο 1

Σκοπός και Διαδικασίες Συγκρότησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) αποτελεί δομή του ιδρύματος, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα (Ν. 3374/2005).

2. Τα κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης που χρησιμοποιεί και παρακολουθεί αναφέρονται βάση του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου στους εξής τέσσερις άξονες: (α) την ποιότητα του διδακτικού έργου, (β) την ποιότητα του ερευνητικού έργου, (γ) την ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, και (δ) την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών (διοικητικών υπηρεσιών, φοιτητικής μέριμνας, υποδομών ΤΠΕ, διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, κ.λπ.).

3. Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και απαρτίζεται από:

α) τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών υποθέσεων, ως Πρόεδρο,

β) τρία μέλη ΔΕΠ, που ορίζονται από τη Σύγκλητο,

γ) ένα κοινό εκπρόσωπο του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, που ορίζεται με εκλογή από το σύνολο των υπηρετούντων στις κατηγορίες αυτές μετά από πρόσκληση του Πρύτανη,

δ) ένα εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, που ορίζεται από τους φοιτητές μέλη της Συγκλήτου και

ε) ένα εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών, που ορίζεται με εκλογή από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών.

4. Η θητεία των μελών της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας είναι τετραετής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται για ετήσια θητεία.

5. Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραμματεία της, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και επιστημονικά από την Ομάδα Επιστημονικής Υποστήριξης (ΟΕΠΥ). Με απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων η οποία επικυρώνεται με απόφαση της ΜΟ.ΔΙ.Π ορίζεται ένα μέλος του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος ως Γενικός Συντονιστής της ΜΟ.ΔΙ.Π, και ένα ακόμη μέλος της ανωτέρω κατηγορίας προσωπικού ως Υπεύθυνος/η Διοικητικής Υποστήριξης. Έως τη λειτουργία της Γραμματείας, και τον ορισμό του Γενικού Συντονιστή και του Υπευθύνου Διοικητικής Υποστήριξης, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες ΜΟΔΙΠ - ΕΚΠΑ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συνεργάζεται με την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

β) Παρακολουθεί, συντονίζει και υποστηρίζει την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου.

γ) Παρακολουθεί, επιμελείται, συντονίζει και φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή κατ’ έτος των εσωτερικών εκθέσεων των ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 2 § 5 ν. 3374/2005.

δ) Συντάσσει κάθε διετία την αντίστοιχη εσωτερική έκθεση του Πανεπιστημίου με βάση τις ετήσιες εκθέσεις των Τμημάτων.

ε) Συνεργάζεται με τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου κατά τη διενέργεια εκ μέρους τους της εσωτερικής τους αξιολόγησης καθώς και με τις για το σκοπό αυτό συγκροτούμενες Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης ή Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης.

στ) Συγκεντρώνει τις ανωτέρω (υπό γ) εσωτερικές εκθέσεις καθώς και τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.

ζ) Συγκεντρώνει τις τελικές εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης και τις διαβιβάζει στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα και στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.

η) Διενεργεί, ως Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, την εσωτερική αξιολόγηση του Πανεπιστημίου και συντάσσει τη σχετική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, την οποία υποβάλλει στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας.

θ) Υποβάλλει στη Σύγκλητο έως τις 30.05. κάθε έτους απολογιστική έκθεση σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και το έργο που επιτέλεσε.

ι) Επιπροσθέτως και επιπλέον των ανωτέρω έργο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας είναι:

  1. Η προώθηση και διάχυση πληροφορίας στη διοίκηση του Πανεπιστημίου σχετικά με τάσεις, προοπτικές και πρακτικές Διασφάλισης της Ποιότητας.

  2. Η αποκωδικοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και η εκπόνηση σχεδίων και προτάσεων προς τα συλλογικά όργανα του ιδρύματος σε σχέση με δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και των άλλων υπηρεσιών.

  3. Η διατήρηση της βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των Ετησίων Εκθέσεων Συγκεντρωτικών Στοιχείων και των λοιπών στοιχείων Αξιολόγησης από τα Τμήματα/ Προγράμματα/ Υπηρεσίες του πανεπιστήμιου.

  4. Η μελέτη και παρουσίαση του επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται στους φοιτητές σε επίπεδο ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, Δικτυακές Υπηρεσίες, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Αθλητικοί Χώροι, Φοιτητική Μέριμνα κ.ά.)

  5. Η διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την ποιότητα σπουδών και υπηρεσιών του ιδρύματος, μεταξύ των αποφοίτων, εργοδοτών, οργανισμών κ.ά.

  6. Η διάχυση πληροφοριών και τεχνικών/ πρακτικών που συνδέονται με τη βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και άλλων υπηρεσιών του Ιδρύματος, με κάθε πρόσφορο μέσο

 

Άρθρο 3

Συνεδριάσεις - Συναντήσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π

1. Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση που απευθύνει στα μέλη της ο αρμόδιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Πρόεδρος της.

2. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διανέμεται στα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας το αργότερο προ 48 ωρών. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα θα έχουν δικαίωμα και τα υπόλοιπα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π να υποβάλλουν θέματα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

3. Στις συνεδριάσεις μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Συντονιστής της ΜΟ.ΔΙΠ, ο Υπέυθυνος Διοικητικής Υποστήριξης ως εκπρόσωπος της Γραμματείας, ο οποίος τηρεί και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

4. Στις συνεδριάσεις μετέχουν κατόπιν προσκλήσεως μέλη της Ομάδας Επιστημονικής Υποστήριξης (ΟΕΠΥ) της ΜΟ.ΔΙ.Π, Πρόεδροι και μέλη των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των τμημάτων του Πανεπιστημίου, στελέχη και εκπρόσωποι των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος με τις οποίες συνεργάζεται η ΜΟ.ΔΙ.Π

5. Οι αποφάσεις αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της ΜΟ.ΔΙ.Π και μέχρι να δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

6. Τηρείται βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της ΜΟ.ΔΙ.Π. Τα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης υπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π

 

Άρθρο 4

Καθήκοντα Στελεχών της ΜΟ.ΔΙ.Π

1. Ο Γενικός Συντονιστής της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας:

(α) Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Προέδρου και των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π με τις ΟΜΕΑ των τμημάτων, τα στελέχη της Ομάδας Επιστημονικής Υποστήριξης (ΟΕΠΥ) και τη Γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π, καθώς και με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με τις οποίες συνεργάζεται η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Τμήμα Μηχανογράφησης, Γενικής Διεύθυνση Εκπαίδευσης κ.α)

(β) Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων αξιολόγησης των επιμέρους τμημάτων του ιδρύματος, συνεργάζεται και επικοινωνεί με τις ΟΜΕΑ, συμμετέχει στη σύνταξη των Ενδιάμεσων Εσωτερικών Εκθέσεων Διετίας του Ιδρύματος, ενημερώνει τη ΜΟ.ΔΙ.Π για θέματα, προβλήματα κ.α που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης στο ίδρυμα.

(γ) Συντάσσει και προτείνει ετήσιο χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμό δράσεων, και είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού δράσεων που υποβάλλεται στη Σύγκλητο.

2. Ο Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας:

(α) οργανώνει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της γραμματείας της ΜΟ.ΔΙ.Π που κύριο στόχο την παραλαβή, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των στοιχείων και εκθέσεων που αποστέλλουν τα τμήματα και την γραμματειακή υποστήριξη των μελών της Ομάδας Επιστημονικής Υποστήριξης (ΟΕΠΥ) της ΜΟ.ΔΙ.Π

(β) Αποστέλλει επιστολές και έγγραφα της ΜΟ.ΔΙ.Π προς τα τμήματα και τις ΟΜΕΑ, τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου που συνεργάζονται ή /και συμμετέχουν στην αξιολόγηση, διακινεί σε συνεργασία με τα στελέχη της πληροφορικής το υλικό που πρέπει να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, οργανώνει την επικοινωνία με την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και οργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις δημοσιότητας της ΜΟ.ΔΙ.Π

(γ) Παρίσταται στις συνεδριάσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π, συγγράφει και τηρεί το βιβλίο πρακτικών.

3. Τα μέλη της Ομάδας Επιστημονικής Υποστήριξης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας:

(α) Συνεργάζονται ως εξωτερικοί συνεργάτες με τη ΜΟ.ΔΙ.Π με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

(β) Κάθε ένα εξ αυτών αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων στα παρέχει συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη για τη συμπλήρωση και υποβολή των Ετήσιων Απογραφικών Εκθέσεων και των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης.

(γ) Ενημερώνουν τον Γενικό Συντονιστή για το επίπεδο πληρότητας των στοιχείων που δίνουν τα τμήματα τα οποία επιβλέπουν και συντάσσουν μηνιαίες αναφορές για την πρόοδο των εργασιών των τμημάτων.

(δ) Συγκεντρώνουν τα απογραφικά στοιχεία τμημάτων και υπηρεσιών και συντάσσουν σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τα μέλη και το Γενικό Συντονιστή της ΜΟΔΙΠ την Ενδιάμεση Εσωτερική Έκθεση Διετίας του Ιδρύματος. Επίσης συμμετέχουν στη Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος από την οποία θα παραχθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Πανεπιστημίου.

 

Άρθρο 5

Πόροι της ΜΟ.ΔΙ.Π

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας χρηματοδοτείται από εξειδικευμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου, ενώ επιτρέπεται και η αναζήτηση δωρεών και χορηγιών εφόσον δεν επηρεάζεται η αμεροληψία της αξιολόγησης.

 

Άρθρο 6

Αξιολόγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π

1. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π ως μονάδας του Πανεπιστημίου, δηλαδή το κατά πόσο επιτυγχάνει τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε και εάν πραγματικά συμβάλλει στην εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας στο ΕΚΠΑ, θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα αποτελέσουν την Ομάδα Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πράξης (ΟΕΞΑΠ).

2. Η συγκρότηση της ΟΕΞΑΠ θα είναι αρμοδιότητα της Διοικούσας Επιτροπής της ΜΟΔΙΠ. Η ΟΕΞΑΠ θα απαρτίζεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στελεχών και θα έχει υπό την εποπτεία της την εξωτερική αξιολόγηση της ΜΟΔΙΠ, διενεργώντας ακέραιες εκθέσεις αξιολόγησης, αποτυπώνοντας τις απόψεις της επιτροπής ύστερα από την διαδικασία συλλογής πληροφοριών και καταθέτοντας την έκθεση στη διοικούσα επιτροπή της ΜΟ.ΔΙ.Π.

3. Κύριος σκοπός της επιτροπής είναι να δρα αυτόνομα και να συλλέγει πληροφορίες μέσω διαφόρων πρακτικών, όπως

  • Από την συμπλήρωση ερωτηματολογίων

  • Από τις αναφορές του Πληροφοριακού Συστήματος

  • Από την εσωτερική έκθεση αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ

Η τελική έκθεση της ΟΕΞΑΠ θα κατατίθεται στην ΜΟΔΙΠ, ως έκθεση της Ομάδας Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π με τελικό στόχο τον καθορισμό της στρατηγικής και της ανάπτυξης νέων προτάσεων για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΜΟΔΙΠ.

Στην κορυφή