Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

03.09.2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

Η Εσωτερική Αξιολόγηση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιανουάριος – Μάιος 2012 από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία αποτελούνταν από τους Κρίκα Ευάγγελο, Ράπτη Αθανάσιο και Παπαδοπούλου Αναστασία.

Πρόκειται για μια μικρής κλίμακας αξιολόγηση, η οποία δεν στηρίχθηκε στη μελέτη πρωτογενών δεδομένων (οικονομικά στοιχεία, υποδομές, τεχνικά δελτία, πρακτικά συνεδριάσεων, κ.λπ.), αλλά στις στάσεις και τις απόψεις που έχουν διαμορφώσει για την ταυτότητα και τη λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ε.Κ.Π.Α τα μέλη της Υπηρεσίας και τα μέλη των ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α.

Σύμφωνα με την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, δομήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια στάσεων:

- Ένα για τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ε.Κ.Π.Α. (επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό).

- Ένα για τους Προέδρους και τα μέλη ΟΜ.Ε.Α. των Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α.

Στην Έκθεση παρουσιάζεται το μεθοδολογικό υπόβαθρο, στο οποίο στηρίχθηκε η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ε.Κ.Π.Α, καθώς και τα αναλυτικά αποτελέσματα για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις.