Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

07.05.2014

Ενημέρωση για τις αλλαγές στο Σύστημα Αξιολόγησης & Διασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστημίων

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία μας. Μαζί καταφέραμε να ολοκληρώσουμε έναν επίπονο και δύσκολο εξαετή κύκλο εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες αποδεικνύοντας ότι και μπορούμε και θέλουμε.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσω άμεσα, για τις αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας που θα εφαρμόσει από τον Ιούνιο η ΑΔΙΠ και τις νέες αναγκαιότητες που προκύπτουν, στις οποίες τα μόνιμα στελέχη και οι εξωτερικοί συνεργάτες της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν.

Οι αλλαγές αυτές και οι νέες ενέργειες αποτυπώθηκαν στην από 28/4/2014 επιστολή της Αρχής, (την οποία και επισυνάπτω), όπου ως συνέχεια της διαδικασίας Αξιολόγησης Τμημάτων που ολοκληρώθηκε, θα ξεκινήσουν αυτές της Αξιολόγησης Ιδρύματος & Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και της Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών.

Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου αναφέρεται στην οργάνωση ενός εσωτερικού συστήματος αρχών, κριτηρίων, και κανονισμών, η άρτια λειτουργία του οποίου πιστοποιείται με περιοδικές διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Η διαδικασία πιστοποίησης που ξεκινά από τον Ιούνιο  περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις :

Φάση 1η -  Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Εσωτερικού Συστήματος ΔΠ του Ιδρύματος.

Φάση 2η  - Αυτοαξιολόγηση του Ιδρύματος και του Συστήματος ΔΠ.

Φάση 3η - Εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος και του Συστήματος ΔΠ από επιτροπή ανεξάρτητων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

Φάση 4η  - Έκδοση Απόφασης πιστοποίησης από το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ

Οι αρχές και τα κριτήρια, τα ειδικότερα σημεία στα οποία αυτά αναλύονται, υπαγορεύουν την διαμόρφωση/σύνταξη με ευθύνη της ΜΟΔΙΠ συγκεκριμένων ρυθμίσεων, κανονισμών και παρατηρήσεων που θα συναποτελέσουν μέρη ή κεφάλαια του εσωτερικού συστήματος ΔΠ του ιδρύματος και αναμένεται να συμπεριληφθούν ως τεκμηριωτικό υλικό στην φάση της αυτοαξιολόγησης και της εξωτερικής πιστοποίησης τόσο του Ιδρύματος συνολικά όσο και των τμημάτων ως μονάδες. Η έκβαση μιας διαδικασίας πιστοποίησης τμήματος ή Ιδρύματος μπορεί να είναι: Πιστοποίηση, Πιστοποίηση Υπό Όρους, Μη Πιστοποίηση. Οι συνέπειες της μη πιστοποίησης για ένα πρόγραμμα σπουδών μπορεί να είναι η αδυναμία προσφοράς του προγράμματος σπουδών.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, οι μόνιμοι και εξωτερικοί συνεργάτες και εγώ προσωπικά έχουμε ξεκινήσει την αποκωδικοποίηση των απαιτήσεων όπως αυτές αποτυπώνονται στα επισυναπτόμενα κείμενα που μας έστειλε η ΑΔΙΠ, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε συμβουλευτική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη στη διαδικασία πιστοποίησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων μας, στη σύνταξη και εφαρμογή του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΕΚΠΑ, και στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης που θα εφαρμοστεί πλέον σε επίπεδο ιδρύματος και θα επιτρέψει την Εξωτερική Πιστοποίησή του.

Η υποστήριξη από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ, (εφόσον θα έχει τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους), θα είναι συνεχής και αδιάλειπτη, γνωρίζοντας πολύ καλά και εκ των προτέρων ότι, τα τμήματα του Πανεπιστημίου μας έχουν «αποψιλωθεί» από το πολύτιμο διοικητικό προσωπικό, το οποίο είχε και έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία της Αξιολόγησης.

Άμεσα και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προτείνει η ΑΔΙΠ, θα συγκροτηθούν  από τη ΜΟΔΙΠ ομάδες εργασίας από τους εξωτερικούς μας συνεργάτες - ειδικούς επιστήμονες και  από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ για την από κοινού συνεργασία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και επεξεργασία των επιμέρους ενοτήτων του εσωτερικού συστήματος ΔΠ του ιδρύματος.

Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία και θέλω να είστε βέβαιοι για την βοήθεια, την υποστήριξη και τη συνεργασία της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ στην υλοποίηση και εφαρμογή των νέων δράσεων

 

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

 

 

Kαθηγητής Αστ. Δουκουδάκης

Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ

 

Αξιολόγηση - Πιστοποίηση Ιδρύματος (Οδηγία ΑΔΙΠ) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΟΟΙΜΙΟ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ)