Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

09.05.2014

Επιστολή του Αντιπρύτανη ΕΚΠΑ κ Α. Δουκουδάκη - Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας και για την έγκαιρη ενημέρωση σας, επισυνάπτουμε και σας στέλνουμε το υπ’ αρ.  1398/08 -05 - 2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. σχετικά με τη διαδικασία της  Πιστοποίησης Προγραμμάτων  Σπουδών, μαζί με ορισμένες FAQ και τις δυνητικές απαντήσεις τους, αναφορικά με την εν εξελίξει διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ.

Η διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης αφορά αρχικά, στα προγράμματα σπουδών και των τριών κύκλων της ανώτατης εκπαίδευσης που ξεκίνησαν να λειτουργούν μετά την ψήφιση του Ν.4009/11. Άρα, με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο, όλα τα προγράμματα σπουδών που παρέχονταν και παρέχονται από τα Τμήματα κατά τη ψήφιση του νόμου θεωρούνται πιστοποιημένα. Για τα τελευταία, η διαδικασία της ακαδημαϊκής πιστοποίησης θα εφαρμοσθεί μετά από πρόσκληση της ΑΔΙΠ σε εύλογο χρόνο, ως συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας (άρθρο 71.2 ν.4009/11), δεν απαιτείται πιστοποίηση αναθεωρήσεων επί μέρους πτυχών των προγραμμάτων.

Προτεραιότητα θα δοθεί στα νέα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων που δημιουργήθηκαν ή άλλαξαν περιεχόμενο ή δομή με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ.


Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας είναι στη διάθεση σας για διευκρινήσεις και για τον από κοινού σχεδιασμό των απαραίτητων κινήσεων που προβλέπονται από τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο.

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

 

 

Καθηγητής Αστ. Δουκουδάκης

Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ

 

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση προγραμμάτων Σπουδών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (έγγραφο ΑΔΙΠ)

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών - Συχνές Ερωτήσεις

Ανάλυση των γενικών κριτηρίων πιστοποίησης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1_ΔΙΟΙΚΗΣΗ_KAI_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ_ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2_ES4052_RIVER_AND_LAKE_ECOSYSTEMS