Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.05.2012

Ολοκλήρωση της σύνταξης της Εσωτερικής Έκθεσης Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ

ΣΚΟΠΟΘΕΣΙΑ

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του έργου που παράγει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κεντρικό ρόλο κατέχει η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης της εν λόγω υπηρεσίας. Για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης συστάθηκε η τριμελής ΟΜ.Ε.Α της ΜΟ.ΔΙ.Π (Βαγγέλης Κρίκας, Θανάσης Ράπτης, Αναστασία Παπαδοπούλου) με διττό ρόλο. Αρχικά να κατασκευάσει συγκεκριμένα εργαλεία και να εποπτεύσει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης και έπειτα να αποκωδικοποιήσει και να εξάγει τα συμπεράσματα.

Οι στόχοι της εσωτερικής αξιολόγησης της ΜΟ.ΔΙ.Π είναι :

  1. 1.      εάν τηρείται το απαραίτητο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο από τη ΜΟ.ΔΙ.Π και κατά συνέπεια πόσο τηρείται το πλαίσιο του τετραετούς κύκλου αξιολόγησης του ιδρύματος.
  2. 2.      Ο Βαθμός ικανοποίησης των εμπλεκομένων στην αξιολόγηση από τις υπηρεσίες της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ. Είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία της αξιολόγησης να αξιολογήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών της ΜΟ.ΔΙ.Π Ε.Κ.Π.Α και να δώσουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των υπηρεσιών της.
  3. Η τήρηση των διαδικασιών που έχει θεσπίσει η ΜΟ.ΔΙ.Π Ε.Κ.Π.Α σε όλο το φάσμα των ενεργειών και των δράσεων της.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 Σε συνεργασία με τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π Ε.Κ.Π.Α εξετάστηκαν όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός απόκλισης από αυτές και συνάμα η βελτίωση των ενεργειών αυτών.

 

Λόγω της φύσης της αξιολογικής διερεύνησης (περιορισμένος αριθμός μελών ΟΕΔΥΠ ΜΟ.ΔΙ.Π. Ε.Κ.Π.Α, μεγάλος αριθμός μελών ΟΜ.Ε.Α, αντιδράσεις μελών ΔΕΠ στην ίδια τη διαδικασία της αξιολόγησης του ΕΚΠΑ), προτάθηκε η αξιοποίηση της τεχνικής του ερωτηματολογίου για τη συλλογή των αξιολογικών δεδομένων. Η διασφάλιση της ανωνυμίας των υποκειμένων, επιτρέπει τη συλλογή απαντήσεων σε «λεπτές» ερωτήσεις, που σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν εύκολο να εκμαιευτούν. Τα δομημένα ερωτηματολόγια τα οποία είναι σε ηλεκτρονική μορφή κατασκευάστηκαν προκειμένου να καταγραφούν οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι απόψεις τόσο των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π όσο και των ΟΜ.Ε.Α των τμημάτων.

 

Παρακάτω τίθενται οι άξονες στους οποίους βασίστηκαν τα ερωτηματολόγια για τους ΟΕΔΥΠ κα για τα μέλη ΟΜ.Ε.Α των τμημάτων

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΕ.ΔΥ.Π

 

1ος Άξονας: Οργάνωση και Λειτουργία

2ος Άξονας: Κλίμα – Ταυτότητα – Υποστήριξη

3ος Άξονας: Διεύθυνση –Προβολή

4ος Άξονας : Αξιολόγηση Προσωπικής Απόδοσης

5ος Άξονας: Πληροφοριακό Σύστημα

6ος Άξονας: Αποτελεσματικότητα και σχέσεις με εμπλεκόμενους φορείς

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΟΜ.Ε.Α

 

1ος Άξονας: Αξιολόγηση Παρεχόμενων Υπηρεσιών της ΜΟ.ΔΙ.Π προς τις ΟΜ.Ε.Α

2ος Άξονας: Πληροφοριακό Σύστημα και Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Μετά τη συγκέντρωση και την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκε η κωδικοποίηση, η ανάλυση και η ερμηνεία τους. Στις ερωτήσεις κλειστού τύπου η κωδικοποίηση είναι ενσωματωμένη στην απάντηση με έναν αριθμό ο οποίος δηλώνει τον κωδικό της συγκεκριμένης απάντησης. Οι κωδικοί αριθμοί έχουν την ίδια φορά ώστε να μην διαστρεβλώνονται τα αποτελέσματα.

 

Η έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο καθώς και στο ιστολόγιο της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ: http://modip.uoa.gr/

http://modipekpa.wordpress.com/