Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή νέων

18.05.2012

Συναντήσεις Αντιπρύτανη με Τμήματα για ενέργειες βελτίωσης

Στο πλαίσιο των ενεργειών βελτίωσης Ποιότητας της  ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας του Προέδρου της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, Αντιπρύτανη Αστέριου Δουκουδάκη με εκπροσώπους Σχολών και των Τμημάτων που τις αποτελούν. Στην περίπτωση των Ανεξάρτητων Τμημάτων οι συναντήσεις έγιναν με τους εκπροσώπους των Τμημάτων. Ως εκπρόσωποι νοούνται οι Κοσμήτορες των Σχολών, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι Πρόεδροι των ΟΜΕΑ και οι αναπληρωτές τους.

Σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν η συζήτηση, ανάλυση και η παροχή διευκρινήσεων για τα θέματα που καταγράφονται στις εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησες των Τμημάτων. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι αυτών των συναντήσεων αφορούσαν:

α) στην καταγραφή και ανάδειξη των δυνατών και αδυνάτων σημείων των Τμημάτων και των Σχολών,

β) στη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση ή και επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται στις Σχολές και τα Τμήματα,

γ) στη σύνταξη ενός κειμένου το οποίο ως πόρισμα θα μπει στην έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος και θα αφορά στο Τμήμα.

Οι συναντήσεις έγιναν στο διάστημα 9 Φεβρουαρίου - 5 Μαΐου 2012 και πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συνεννόησης είτε στο χώρο της Σχολής, είτε στα γραφεία της ΜΟΔΙΠ στην Πανεπιστημιούπολη, ή στο Γραφείο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.