ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Παροχή στοιχείων για την Έκθεση Ποιοτικής Αποτίμησης Επιτευγμάτων του ΕΚΠΑ για το 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητά μέλη της ΟΜΕΑ,

 

Θα χρειαστούμε και φέτος την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία σας για την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τη σύνταξη της Έκθεσης Επιτευγμάτων του Ιδρύματος για το 2021. Η Έκθεση αυτή συνδέεται με την εξασφάλιση του 20% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ στα Α.Ε.Ι. και αναφέρεται στον προσδιορισμό της εν λόγω χρηματοδότησης για το 2023 (επισυνάπτεται το ΦΕΚ 3131/Β'/20-6-2022 ).

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να αποστείλετε στη Μονάδα Διασφάλισης του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π) μια σειρά στοιχείων και πληροφοριών που ζητούνται από την ΕΘΑΑΕ σε διακριτούς πίνακες - παραρτήματα ως υλικό τεκμηρίωσης των τιμών που παραθέτουμε στην Έκθεση. Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να μας στείλετε σε μορφή πίνακα (δείτε στο Παράρτημα) τα εξής δεδομένα:

Α) Τους εν ενεργεία Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος σας (Παράρτημα Α3.1.) για το 2021 .
Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΘΑΑΕ, “..εν ενεργεία υποψήφιοι διδάκτορες του Ιδρύματος είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι έχουν εγγραφεί τα τελευταία 4 έτη (από 1/9/2017) και διατηρούσαν την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς (1/9/2020-31/8/2021). Περιλαμβάνονται όσοι εξ αυτών αποφοίτησαν το 2020-21…”

Β) Το  πλήθος ξενόγλωσσων μαθημάτων για αλλοδαπούς φοιτητές και το πλήθος των αλλοδαπών φοιτητών που τα παρακολούθησαν(Παράρτημα Δ2.4.)(για διευκόλυνση σας μπορείτε να λάβετε υπόψιν σας τον κωδικό Μ4.143 από σύστημα ΟΠΕΣΠ).

Γ) Το  πλήθος των επισκεπτών καθηγητών του Τμήματος σας (σε μορφή καταλόγου), σε ΠΠΣ και ΠΜΣ με προέλευση από Ιδρύματα του εξωτερικού (πλην ERASMUS) κατά τη διάρκεια του ακαδ. έτους αναφοράς. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΘΑΑΕ:

α) ο επισκέπτης καθηγητής θα πρέπει να έχει αναλάβει διδασκαλία μαθήματος ή μέρους αυτού, πέραν των ενδεχόμενων ερευνητικών συνεργασιών, β) στο πλήθος των επισκεπτών καθηγητών δεν περιλαμβάνονται οι προσκεκλημένοι για μικρό αριθμό διαλέξεων.

Δ) Τα  Θερινά Σχολεία. Διεθνούς Προσανατολισμού (σε μορφή καταλόγου) που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα σας το ακαδ. Έτος 2020-2021.

                Παράλληλα με τα ανωτέρω θα συνεχιστεί η συνεργασία των στελεχών της ΜΟ.ΔΙ.Π με μέλη ΔΕΠ, Διδάκτορες 2020-2021 και Διοικητικό Προσωπικό ώστε να εμπλουτιστούν και να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία που αφορούν τους δείκτες: Β1.2-Επιστημονικές δημοσιεύσεις /διδάκτορα, και Β.3.2 Μέλη Δ.Ε.Π. με σημαντική αναγνώριση, διότι έχουν διαφοροποιηθεί οι απαιτήσεις της ΕΘΑΑΕ σε σχέση με αυτά που ζητούσε τον Απρίλιο του 2022 για την καταχώρηση των δεδομένων μας στο ΟΠΕΣΠ.

Για να μπορέσετε να συγκεντρώστε ευκολότερα τα ανωτέρω στοιχεία αξιοποιήστε τα παραρτήματα που επισυνάπτονται.

Αντιλαμβάνομαι τον φόρτο εργασίας σας και τη συσσωρευμένη κόπωση όλης της χρονιάς. Όμως αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε ώστε το Ίδρυμα μας να ανταποκριθεί και φέτος στις απαιτήσεις της εν λόγω διαδικασίας. Αξίζει να αναφέρω ότι στην περσινή πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας το Πανεπιστήμιο μας “πρώτευσε” άτυπα μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων συγκεντρώνοντας τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων και επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο συντελεστή κατανομής χρηματοδότησης για το ποσοστό του 20% της συνολικής χρηματοδότησης. Επί του πρακτέου χάρη στην προσπάθεια όλων των ανθρώπων και των μονάδων του ΕΚΠΑ, το Ίδρυμα επέτυχε μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας να αυξήσει την χρηματοδότηση του για το τρέχον έτος.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία της ΜΟ.ΔΙ.Π (e-mail modip[at]uoa[dot]gr) το αργότερο μέχρι την 11η Ιουλίου 2022. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΘΑΑΕ, η ΜΟ.ΔΙ.Π του κάθε Α.Ε.Ι. έχει την εποπτεία και την ευθύνη πληρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων στοιχείων προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. Όμως στην πραγματικότητα η δική σας υπευθυνότητα, η συστηματική καταγραφή, η αμεσότητα στη ροή των πληροφοριών και η διασταύρωση και ο προέλεγχος τους από εσάς, θα εξασφαλίσει την πληρότητα και αξιοπιστία τους.

Τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και εγώ προσωπικά θα είμαστε στη διάθεση σας τόσο για την παροχή διευκρινήσεων, όσο και για την υποστήριξη του έργου σας. 

Παραρτήματα

ΦΕΚ 3131/ Β'/ 20-6-2022

 

Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π / ΕΚΠΑ
Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΕΚΠΑ