ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητά μέλη της ΟΜΕΑ,

 

Θα χρειαστούμε και φέτος την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία σας για την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τη σύνταξη της Έκθεσης Επιτευγμάτων του Ιδρύματος για το 2022. Η Έκθεση αυτή συνδέεται με την εξασφάλιση του 20% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ στα Α.Ε.Ι. και αναφέρεται στον προσδιορισμό της εν λόγω χρηματοδότησης για το 2024 (επισυνάπτεται το ΦΕΚ 2128/Β/31-3-2023).

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να αποστείλετε στη Μονάδα Διασφάλισης του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.) μια σειρά στοιχείων και πληροφοριών που ζητούνται από την ΕΘΑΑΕ σε διακριτούς πίνακες - παραρτήματα ως υλικό τεκμηρίωσης των τιμών που παραθέτουμε στην Έκθεση. Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να μας στείλετε σε μορφή πίνακα (δείτε στο Παράρτημα) τα εξής δεδομένα:

Α) Τους εν ενεργεία Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος σας (Παράρτημα Α3.1.) για το 2021 .
Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΘΑΑΕ, “..
εν ενεργεία υποψήφιοι διδάκτορες του Ιδρύματος είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι έχουν εγγραφεί τα τελευταία 4 έτη (από 1/9/2018) και διατηρούσαν την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα κατά το ακαδημαϊκό έτος αναφοράς (1/9/2021-31/8/2022). Περιλαμβάνονται όσοι εξ αυτών αποφοίτησαν το 2021-22…”

Β) Τοπλήθος ξενόγλωσσων μαθημάτων για αλλοδαπούς φοιτητές και το πλήθος των αλλοδαπών φοιτητών που τα παρακολούθησαν(Παράρτημα Δ2.4.)(για διευκόλυνση σας μπορείτε να λάβετε υπόψιν σας τον κωδικό Μ4.143 από σύστημα ΟΠΕΣΠ). Να σημειώσουμε εδώ ότι θα λάβετε υπόψιν σας μόνο τα μαθήματα που ζητήθηκαν από αλλοδαπούς φοιτητές.

Γ) Τοπλήθος των επισκεπτών καθηγητών του Τμήματος σας (σε μορφή καταλόγου), σε ΠΠΣ και ΠΜΣ με προέλευση από Ιδρύματα του εξωτερικού (πλην ERASMUS) κατά τη διάρκεια του ακαδ. έτους αναφοράς. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΘΑΑΕ:

α) ο επισκέπτης καθηγητής θα πρέπει να έχει αναλάβει διδασκαλία μαθήματος ή μέρους αυτού, πέραν των ενδεχόμενων ερευνητικών συνεργασιών, β) στο πλήθος των επισκεπτών καθηγητών δεν περιλαμβάνονται οι προσκεκλημένοι για μικρό αριθμό διαλέξεων.

Δ) Τα Θερινά Σχολεία. Διεθνούς Προσανατολισμού (σε μορφή καταλόγου) που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα σας το ακαδ. Έτος 2021-2022.

Ε) Επιστημονικά συνέδρια που οργανώνονται από τους φοιτητές του Τμήματος σας (Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Υπ. Διδάκτορες);

εάν ναι, να μας αποστείλετε τον σχετικό κατάλογο για τα συνέδρια που διοργάνωσαν όλες οι κατηγορίες φοιτητών του Τμήματος σας στον Ακαδημαϊκό έτος 2021-22,

ΣΤ) Το Τμήμα επιβραβεύει την Αριστεία σε διάφορες κατηγορίες προσωπικού και σε φοιτητών;

εάν ναι, να μας αποστείλετε αντίστοιχο κατάλογο ενεργειών και δράσεων επιβράβευσης ώστε να συντάξουμε τον σχετικό Ιδρυματικό κατάλογο που θα αποστείλουμε στην ΕΘΑΑΕ.

                Παράλληλα με τα ανωτέρω θα συνεχιστεί η συνεργασία των στελεχών της ΜΟ.ΔΙ.Π με μέλη ΔΕΠ, Διδάκτορες 2021-2022 και Διοικητικό Προσωπικό ώστε να εμπλουτιστούν και να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία που αφορούν τους δείκτες: Β1.2-Επιστημονικές δημοσιεύσεις /διδάκτορα, και Β.3.2 Μέλη Δ.Ε.Π. με σημαντική αναγνώριση.

Για να μπορέσετε να συγκεντρώστε ευκολότερα τα ανωτέρω στοιχεία αξιοποιήστε τα παραρτήματα που επισυνάπτονται.

Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι για μια φορά ακόμα είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να κινηθούμε μέσα σε πολύ στενά χρονικά πλαίσια. Όμως, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε ώστε το Ίδρυμα μας να ανταποκριθεί για ακόμα μια φορά στις απαιτήσεις της εν λόγω διαδικασίας.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία της ΜΟ.ΔΙ.Π (e-mailmodip[at]uoa[dot]gr) το αργότερο μέχρι την 8η Μαΐου 2023. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΘΑΑΕ, η ΜΟ.ΔΙ.Π του κάθε Α.Ε.Ι. έχει την εποπτεία και την ευθύνη πληρότητας και αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων στοιχείων προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. Όμως στην πραγματικότητα η δική σας υπευθυνότητα, η συστηματική καταγραφή, η αμεσότητα στη ροή των πληροφοριών και η διασταύρωση και ο προέλεγχος τους από εσάς, θα εξασφαλίσει την πληρότητα και αξιοπιστία τους.

 

Τα στελέχη της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και εγώ προσωπικά θα είμαστε στη διάθεση σας τόσο για την παροχή διευκρινήσεων, όσο και για την υποστήριξη του έργου σας.

 

Αναμένουμε τις ενέργειες σας.

 

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π / ΕΚΠΑ
Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΕΚΠΑ