ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΠΣ ΑΕΙ/ΑΣΕΙ

Αγαπητοί Πρόεδροι των Τμημάτων,
μέλη των ΟΜΕΑ και συνάδελφοι

Σας προωθούμε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των ΠΠΣ των ΑΕΙ/ΑΣΕΙ και τα συνημμένα της:

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των ΠΠΣ

Πρότυπο Ποιότητας για την Πιστοποίηση ΠΠΣ.

Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης ΠΠΣ.

Υπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΠΣ.