ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π., ΤΙΣ ΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π., τις ΟΜΕΑ και το Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Εκπαίδευση όλων των κατηγοριών προσωπικού και φοιτητών σε θέματα διοίκησης ποιότητας από τη ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ: Ενημέρωση και Δήλωση Συμμετοχής

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα υλοποιήσει πέντε επιμορφωτικά προγράμματα για όλες τις κατηγορίες προσωπικού και φοιτητών σε θέματα Διοίκησης και Διασφάλισης ποιότητας. Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων εντάσσεται στο πλαίσιο έργου με τίτλο: «Λειτουργία και Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ - Αναβάθμιση των Διαδικασιών Ποιότητας του ΕΚΠΑ - Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π.», με ΚΕ: 17928 το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση σε συνεργασία με την εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων AQS, η οποία επιλέχθηκε ως ανάδοχος του έργου ύστερα από τη διενέργεια σχετικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συναντήσεων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, και ο υπερσύνδεσμος για την δήλωση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα Γ. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π., τις ΟΜΕΑ και το Ακαδημαϊκό Προσωπικό έχει ως εξής:


19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρες 10:00 - 13:15

(διάρκειας 10 ωρών: 4 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση και 6 ώρες ασύγχρονη)


Για να δηλώστε συμμετοχή πατήστε εδώ

Εισηγητές - Βιογραφικά