Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

To  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι απόλυτα προσηλωμένο και δεσμευμένο στην εφαρμογή πολιτικής που διασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης.

Επιπροσθέτως επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για το όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως βασικός εκπρόσωπος του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ιδρύματος και εναρμονισμένη με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Μέσα από την θέσπιση και τη συνεχή, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ποιότητας, το ΕΚΠΑ δεσμεύεται στο να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Η δέσμευση της ηγεσίας αλλά και όλου του προσωπικού του Ιδρύματος για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, αποτελεί στρατηγική επιλογή διοίκησης και ευθύνης.

Το όραμα του Πανεπιστημίου μας είναι να συνεχίσει να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου και του λαού μας με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει αναπτύξει και εφαρμόζει  συγκεκριμένη επίσημη πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της στρατηγικής του.

Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής, με τις κατάλληλες δομές και διαδικασίες, συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εσωτερικοί παράγοντες (Όργανα Διοίκησης, Μέλη ΔΕΠ και κάθε είδους διδάσκοντες και ερευνητές, Εργαζόμενοι, Φοιτητές όλων των προγραμμάτων Σπουδών και λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη).

Η πολιτική του Ιδρύματος για την Διασφάλιση Ποιότητας και η στρατηγική εφαρμογής της υλοποιούνται μέσω της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ. Η Μονάδα αυτή  αποτελεί δομή του ιδρύματος, και δημιουργήθηκε στις 24 Ιουλίου 2008 με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π / ΕΚΠΑ έχει την ευθύνη για την οργάνωση και εφαρμογή στο Ίδρυμα του Εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), με συγκεκριμένες αρχές, κριτήρια, κανονισμούς και διαδικασίες συντήρησης των θετικών στοιχείων και διαρκούς βελτίωσης. Ως Υπηρεσία η ΜΟ.ΔΙ.Π / ΕΚΠΑ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιοτικής λειτουργίας του ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα.

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΚΠΑ συντάχθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ (άρθρο 14, 1 Ν.4009/2011).

Για τη  διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, το Ίδρυμα συμμορφώνεται  με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 72.2 του Νόμου 4009/2011,

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

 • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος
 • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Ιδρύματος, των Τμημάτων και άλλων λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας
 • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας
 • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας
 • τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ
 • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών
 • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Ιδρύματος
 • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας του ΕΚΠΑ και οι οποίοι συνδέονται και αποτελούν τμήμα της στρατηγικής του ιδρύματος είναι οι εξής:

 1. Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.
 2. Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης στον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών
 3. Η βελτίωση της απόδοσης και της επίδοσης των φοιτητών που συμμετέχουν στα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος.
 4. Η μείωση του ποσοστού των φοιτητών που εγκαταλείπουν ή αργούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.
 5. Η ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου στο Ίδρυμα
 6. Η παραγωγή περισσότερων και σημαντικής επίδρασης άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.
 7. Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος
 8. Επίλυση προβλημάτων υποδομής (π.χ. κτηριακών προβλημάτων).
 9. Η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των Τμημάτων / των Σχολών του ΕΚΠΑ σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
 10. Η ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού.
 11. Η ενίσχυση συνεργασιών με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και ευρύτερων συνεργιών, καθώς επίσης και η βελτίωση της παραγωγής ερευνητικού έργου.
 12. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των Σχολών και των Τμημάτων.
 13. Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 14. Η συνεργασία με τους συντάκτες των πινάκων παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων για την καλύτερη προβολή της ποιότητας του Ιδρύματος διεθνώς.
 15. Η επίλυση προβλημάτων που αφορούν την υλοποίηση του διοικητικού έργου.
 16. Η εφαρμογή μέτρων μείωσης των ρύπων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλεί το Πανεπιστήμιο λόγω της λειτουργίας του.
 17. Η δημιουργία νέων, ιδίως διακλαδικών ή και διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 18. Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές).
 19. Η βελτίωση της οργάνωσης και παροχής προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.
 20. Η συνεχής οργάνωση και υλοποίηση  δραστηριοτήτων άμεσης και έμμεσης υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
 21. Η οργάνωση και αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Ιδρύματος στην υπηρεσία των ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων του.

 

Η στρατηγική του Ιδρύματος για την ΔΠ και το υψηλό επίπεδο των τίτλων που απονέμονται  προσδιορίζεται από την πολύπλευρη προσπάθεια κατοχύρωσης της ποιότητας και της πληρότητας της διδασκαλίας, της κάλυψης των αναγκών νέων επιστημονικών κατευθύνσεων και προβληματισμών και της διάνοιξης ιδίως διεπιστημονικών και διεθνών συνεργασιών στην υπηρεσία των παραπάνω στόχων.

Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής τεκμηριώνονται στις εκθέσεις των εξωτερικών αξιολογητών, στις αναλυτικές πληροφορίες για τη στοχοθεσία και τα μαθησιακά της αποτελέσματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στους οδηγούς σπουδών των Τμημάτων, στις θετικές αξιολογήσεις των φοιτητών του Ιδρύματος ως προς τα μαθήματα, στην πλήρη ευθυγράμμιση με τα Ευρωπαϊκά και τα Διεθνή Πρότυπα (σύστημα ECTS), στην αποδοχή των αποφοίτων σε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό, αλλά και στην επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική εξέλιξή τους.

Ο τρόπος, με τον οποίο η πολιτική αυτή σχεδιάζεται, εγκρίνεται, εφαρμόζεται, παρακολουθείται και αναθεωρείται, αποτελεί μια από τις διαδικασίες του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας.